Türk Edebiyatı Dönemleri

Giriş: Kelimelerin Yolculuğu

Türk edebiyatı, yüzyıllar boyunca gelişen ve değişen, zengin bir edebiyat geleneğine sahiptir. Bu gelenek, farklı dönemlerde farklı toplumsal, siyasi ve kültürel koşullar altında şekillenmiştir. Her dönem kendine özgü eserler, yazarlar ve akımlar ile öne çıkmıştır. Bu yazıda, Türk edebiyatının başlıca dönemlerini inceleyecek, her dönemin özelliklerini ve önemli eserlerini ele alacağız.

Türk Edebiyatının Dönemleri:

Türk edebiyatı, genel olarak şu şekilde dönemlere ayrılabilir:

1. Göktürk Dönemi (552-744):

 • Orhun Yazıtları, Türk edebiyatının en eski yazılı eserleridir.
 • Bu dönemde destanlar, ağıtlar ve atasözleri gibi sözlü edebiyat türleri yaygındı.
 • Göktürk alfabesi kullanılmıştır.

2. Uygur Dönemi (744-840):

 • Uygur alfabesi kullanılmıştır.
 • Bu dönemde Budizm ve Maniheizm gibi dinlerin etkisiyle dini metinler ve çeviriler yazılmıştır.
 • Uygurca yazılmış edebi eserler arasında Kutadgu Bilig ve Divan-ı Hikmetler önemlidir.

3. Karahanlı Dönemi (840-1040):

 • Karahanlı Türkçesi kullanılmıştır.
 • Bu dönemde Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır.
 • Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig’i ve Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügat-it Türk’ü bu dönemin önemli eserleridir.

4. Anadolu Selçuklu Dönemi (1071-1307):

 • Anadolu Türkçesi kullanılmıştır.
 • Bu dönemde Arap ve Fars edebiyatının etkisi artmıştır.
 • Ahmet Yesevi’nin Menâkıb-ı İmam-ı Azam ve Ahi Evran’ın Fütühat-ı Ahiyân’ı bu dönemin önemli eserleridir.

5. Anadolu Beylikleri Dönemi (1307-1521):

 • Farklı Anadolu beyliklerinde farklı lehçeler kullanılmıştır.
 • Bu dönemde tasavvuf edebiyatı ve divan edebiyatı gelişmiştir.
 • Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Fuzuli ve Kaygusuz Abdal bu dönemin önemli şairleridir.

6. Osmanlı Dönemi (1521-1922):

 • Osmanlı Türkçesi kullanılmıştır.
 • Bu dönemde divan edebiyatı en parlak dönemini yaşamıştır.
 • Baki, Nabi, Nef’i, Fuzuli ve Ahmet Cevdet Paşa bu dönemin önemli şairleridir.
 • Tanzimat Dönemi’nden (1839) itibaren Batılılaşma akımıyla birlikte roman, tiyatro ve hikaye gibi yeni edebi türler ortaya çıkmıştır.
 • Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Akif Ersoy ve Nazım Hikmet bu dönemin önemli yazarlarıdır.

7. Cumhuriyet Dönemi (1923-günümüz):

 • Türkçenin sadeleştirilmesiyle birlikte yeni bir edebiyat dili oluşmuştur.
 • Bu dönemde milli edebiyat akımı öne çıkmıştır.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Sabahattin Ali, Orhan Veli Kanık, Attila İlhan ve Yaşar Kemal bu dönemin önemli yazarlarıdır.

Türk Edebiyatı Dönemleri (Devam)

Türk Edebiyatında Akımlar:

 • Tanzimat Edebiyatı: 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan ve Batılılaşma akımının etkisiyle yeni edebi türler ve üslupların ortaya çıktığı bir akımdır.
 • Milli Edebiyat Akımı: 20. yüzyılın başlarında Türkçenin sadeleştirilmesi ve milli kültürün öne çıkarılmasıyla ortaya çıkan bir akımdır.
 • Yeni Edebiyat Akımı: 1950’li yıllarda Türk edebiyatında ortaya çıkan ve bireyin iç dünyasını ve toplumsal gerçekçiliği anlatan bir akımdır.
 • Popüler Edebiyat Akımı: 1970’li yıllarda Türk edebiyatında ortaya çıkan ve okunması kolay ve eğlenceli eserlere odaklanan bir akımdır.

Türk Edebiyatında Önemli Eserler:

Türk edebiyatında her dönemde önemli eserler verilmiştir. Bu eserlerden bazıları şunlardır:

 • Orhun Yazıtları: Göktürk Dönemi’ne ait ve Türk edebiyatının en eski yazılı eserleridir.
 • Kutadgu Bilig: Karahanlı Dönemi’ne ait ve Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış bir devlet ahlakı eseridir.
 • Divan-ı Lügat-it Türk: Karahanlı Dönemi’ne ait ve Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmış bir sözlük ve ansiklopedidir.
 • Menâkıb-ı İmam-ı Azam: Anadolu Selçuklu Dönemi’ne ait ve Ahmet Yesevi tarafından yazılmış bir tasavvuf eseridir.
 • Mesnevi: Mevlana Celaleddin Rumi tarafından yazılmış ve tasavvuf felsefesini anlatan bir eserdir.
 • Leyla ile Mecnun: Fuzuli tarafından yazılmış ve aşk temasını işleyen bir mesnevidir.
 • İnce Mehmet: Ahmet Hikmet tarafından yazılmış ve milli mücadeleyi anlatan bir romandır.
 • Memleketimden İnsan Manzaraları: Nazım Hikmet tarafından yazılmış ve şiirlerinde toplumsal eleştiriler yer alan bir eserdir.

Sonuç:

Türk edebiyatı, yüzyıllar boyunca gelişen ve değişen, zengin bir edebiyat geleneğine sahiptir. Bu gelenek, farklı dönemlerde farklı toplumsal, siyasi ve kültürel koşullar altında şekillenmiştir. Her dönem kendine özgü eserler, yazarlar ve akımlar ile öne çıkmıştır. Türk edebiyatını anlamak, Türk kültürünü ve tarihini daha iyi anlamamızı sağlar.

SEO Uyumlu Alt Başlıklar:

 • Giriş: Kelimelerin Yolculuğu
 • Türk Edebiyatının Dönemleri
  • 1. Göktürk Dönemi (552-744)
  • 2. Uygur Dönemi (744-840)
  • 3. Karahanlı Dönemi (840-1040)
  • 4. Anadolu Selçuklu Dönemi (1071-1307)
  • 5. Anadolu Beylikleri Dönemi (1307-1521)
  • 6. Osmanlı Dönemi (1521-1922)
  • 7. Cumhuriyet Dönemi (1923-günümüz)
 • Türk Edebiyatında Akımlar
  • Tasavvuf Edebiyatı
  • Divan Edebiyatı
  • Tanzimat Edebiyatı
  • Milli Edebiyat Akımı
  • Yeni Edebiyat Akımı
  • Popüler Edebiyat Akımı
 • Türk Edebiyatında Önemli Eserler
admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.