İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi: Kelimelerin Göçü

Giriş: Sözlü Mirasın Yazılı Hafızaya Dönüşümü

Türk edebiyatının kökleri, Orta Asya’nın uçsuz bucaksız steplerinde, göçebe bir yaşam süren atalarımıza uzanır. Yazılı bir geleneğin henüz oluşmadığı bu dönemde, edebi eserler sözlü olarak aktarılmış, ozanlar ve asiklar aracılığıyla nesilden nesile geçmiştir. İslamiyet’in kabulü ve Arap alfabesinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte Türk edebiyatında bir değişim dönemi başlamıştır. Bu yazıda, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nın ve Geçiş Dönemi’nin özelliklerini inceleyecek, her dönemin önemli eserlerini ve yazarlarını ele alacağız.

I. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı: Sözlü Geleneğin Gücü

 • Sözlü Edebiyat: Bu dönemde edebi eserler yazılı olarak değil, sözlü olarak aktarılmıştır. Hikaye anlatıcıları, ozanlar ve asiklar bu geleneğin temsilcileriydi.
 • Edebi Türler: Destanlar, sagular, ağıtlar, atasözleri ve bilmeceler bu dönemde yaygın olan edebi türler arasındaydı.
  • Destanlar: Kahramanlıkları ve tarihi olayları anlatan uzun şiirlerdir. Oğuz Kağan Destanı, Göktürk Destanı ve Ergenekon Destanı bu dönemin önemli destanları arasındadır.
  • Sagular: Ailelerin ve boyların geçmişini anlatan sözlü hikayelerdir.
  • Ağıtlar: Ölen kişiler için yakılan ve üzüntüyü anlatan şiirlerdir.
  • Atasözleri: Halk arasında nesilden nesile aktarılan ve ahlaki öğütler içeren sözlerdir.
  • Bilmeceler: Zihin egzersizi olarak kullanılan ve gizemli anlamlar içeren sözlerdir.
 • Dil ve Üslup: Bu dönemde kullanılan dil, günümüz Türkçesinden oldukça farklıydı. Eserlerde ahenk ve ölçüye önem verilirdi.
 • Önemli Eserler: Orhun Yazıtları, Dede Korkut Hikâyeleri, Alp Er Tunga Destanı
 • Önemli Yazarlar: Bilinmeyen

II. Geçiş Dönemi: Yeni Bir Sayfanın Açılışı (10. Yüzyıl – 13. Yüzyıl)

 • Arap Alfabesinin Kullanımı: İslamiyet’in kabulüyle birlikte Arap alfabesi Türkçede kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, edebi eserlerin yazılı olarak da aktarılmasını sağlamıştır.
 • Yeni Edebi Türlerin Ortaya Çıkışı: Bu dönemde Arap ve Fars edebiyatının etkisiyle yeni edebi türler ortaya çıkmıştır. Gazel, kaside, mesnevi ve tuyuğ gibi türler bu dönemde yaygınlaşmıştır.
  • Gazel: Beş beyitten oluşan ve aşk temasını işleyen bir şiir türüdür.
  • Kaside: Uzun bir şiir türüdür ve genellikle övgü veya yergi içerir.
  • Mesnevi: Nazım şekli beyit olan ve uzun bir hikayeyi anlatan bir şiir türüdür.
  • Tuyuğ: Beş beyitten oluşan ve dini veya tasavvufi öğütler içeren bir şiir türüdür.
 • Dil ve Üslup: Bu dönemde kullanılan dil, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’na göre daha Arapça ve Farsça kelimeler içermektedir. Eserlerde ahenk, ölçü ve kafiyeye daha fazla önem verilmiştir.
 • Önemli Eserler: Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügat-it Türk
 • Önemli Yazarlar: Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmud

III. Geçiş Dönemi’nin Türk Edebiyatına Katkıları

 • Yazılı Edebiyat Geleneğinin Oluşması: Arap alfabesinin kullanımıyla birlikte Türk edebiyatında yazılı bir gelenek oluşmuştur.
 • Yeni Edebi Türlerin Ortaya Çıkması: Gazel, kaside, mesnevi ve tuyuğ gibi yeni edebi türler Türk edebiyatına kazandırılmıştır.
 • Dil ve Üslubun Zenginleşmesi: Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçeye girmesiyle birlikte dil ve üslup daha da zenginleşmiştir.
 • Farklı Kültürlerle Etkileşim: Arap ve Fars edebiyatıyla etkileşim Türk edebiyatının ufkunu genişletmiştir.

IV. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi’nin Önemi

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi, Türk edebiyatının temellerinin atıldığı ve geliştiği önemli dönemlerdir. Bu dönemlerde sözlü gelenekten yazılı mirasa geçiş gerçekleşmiş, yeni edebi türler ortaya çıkmış ve dil ve üslup zenginleşmiştir. Bu dönemlerin eserleri ve yazarları, Türk edebiyatının ve kültürünün anlaşılması için büyük önem taşımaktadır.

V. Sonuç

Türk edebiyatının köklü geçmişi, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi’nde yatmaktadır. Bu dönemlerde sözlü gelenekten yazılı mirasa geçiş gerçekleşmiş, yeni edebi türler ortaya çıkmış ve dil ve üslup zenginleşmiştir. Bu dönemlerin eserleri ve yazarları, Türk edebiyatının ve kültürünün anlaşılması için büyük önem taşımaktadır.

SEO Uyumlu Alt Başlıklar:

 • Giriş: Sözlü Mirasın Yazılı Hafızaya Dönüşümü
 • I. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı: Sözlü Geleneğin Gücü
  • Sözlü Edebiyat
  • Edebi Türler
  • Dil ve Üslup
  • Önemli Eserler
  • Önemli Yazarlar
 • II. Geçiş Dönemi: Yeni Bir Sayfanın Açılışı (10. Yüzyıl – 13. Yüzyıl)
  • Arap Alfabesinin Kullanımı
  • Yeni Edebi Türlerin Ortaya Çıkışı
  • Dil ve Üslup
  • Önemli Eserler
  • Önemli Yazarlar
 • III. Geçiş Dönemi’nin Türk Edebiyatına Katkıları
  • Yazılı Edebiyat Geleneğinin Oluşması
  • Yeni Edebi Türlerin Ortaya Çıkması
  • Dil ve Üslubun Zenginleşmesi
  • Farklı Kültürlerle Etkileşim
 • IV. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi’nin Önemi

Ek Bilgiler:

 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nda Hikaye Anlatıcıları: Bu dönemde hikaye anlatıcıları, destanları, saguları ve diğer sözlü eserleri halka aktaran önemli kişilerdi.
 • Ozanlar ve Aşıklar: Ozanlar, kahramanlıkları ve aşkları anlatan şiirler yazan ve okuyan kişilerdi. Aşıklar ise daha çok halk türkülerini ve manileri seslendiren kişilerdi.
 • Atasözleri ve Bilmeceler: Atasözleri, halk arasında nesilden nesile aktarılan ve ahlaki öğütler içeren sözlerdir. Bilmeceler ise zihin egzersizi olarak kullanılan ve gizemli anlamlar içeren sözlerdir.
 • Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış ve ahlak felsefesi içeren bir eserdir.
 • Divan-ı Lügat-it Türk: Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmış ve Türkçenin ilk sözlüğü olarak kabul edilen bir eserdir.
admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.