AYT Edebiyat Konuları -Çok Özel Anlatım

 • Giriş: AYT Edebiyat Konularının Önemi ve Kapsamı
 • Ana Konular:
  • Eski Türk Edebiyatı:
   • Divan Edebiyatı: Nazım ve Nesir
   • Halk Edebiyatı: Nazım ve Nesir
   • Aruz Vezni ve Heceler
  • Yeni Türk Edebiyatı:
   • Tanzimat Dönemi Edebiyatı
   • Milli Edebiyat Dönemi Edebiyatı
   • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
 • Edebiyat Türleri:
  • Nazım:
   • Lirik Şiir
   • Destan
   • Tiyatro
   • Hikaye
   • Roman
  • Nesir:
   • Hikaye
   • Roman
   • Makale
   • Biyografi
   • Otobiyografi
 • Dil Bilgisi ve Edebiyat Sanatları:
  • Dil Bilgisi:
   • Kelime ve Kelime Grupları
   • Cümle Yapısı
   • Anlam Bilgisi
   • Yazım Kuralları
  • Edebiyat Sanatları:
   • Ses Sanatları
   • Anlam Sanatları
   • Söyleyiş Sanatları
   • Anlatım Sanatları
 • Hazırlık Önerileri:
  • Etkili Çalışma Teknikleri:
   • Planlı ve Programlı Çalışma
   • Kaynak Seçimi ve Kullanımı
   • Etkili Not Alma
   • Tekrar ve Özetleme
   • Deneme Çözme
  • Sınav Stratejileri:
   • Zaman Yönetimi
   • Sınav Stresi ile Başa Çıkma
   • Doğru Cevabı Bulma Teknikleri
   • Yanlış Cevapları Eleme
   • Puan Maksimizasyonu
 • Sonuç: Başarıya Giden Yol

Giriş: AYT Edebiyat Konularının Önemi ve Kapsamı

AYT Edebiyat, lise müfredatının önemli bir parçasıdır ve yükseköğretime giriş sınavı olan AYT’de de önemli bir yer tutmaktadır. Bu konuda başarılı olmak, sadece puan almak için değil, aynı zamanda Türk edebiyatının zengin mirasını keşfetmek ve dil becerilerini geliştirmek için de önemlidir.

AYT Edebiyat Konuları, Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Her iki bölümde de nazım ve nesir türleri yer almaktadır. Ayrıca, dil bilgisi ve edebiyat sanatları da sınavda önemli bir rol oynamaktadır.

Bu makalede, AYT Edebiyat Konuları’nı kapsamlı ve özgün bir şekilde ele alacağız. Her konuyu detaylı bir şekilde inceleyecek, örnekler verecek ve sınavda başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak ipuçları sunacağız.

Ana Konular:

Eski Türk Edebiyatı:

Eski Türk Edebiyatı, milattan önce 8. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan bir dönemi kapsar. Bu dönemde, Türkçenin farklı lehçeleriyle yazılmış eserler verilmiştir. Eski Türk Edebiyatı’nda iki ana tür bulunur: Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı.

Divan Edebiyatı:

Divan Edebiyatı, saray ve kent çevrelerinde gelişen, Aruz Vezni’ni kullanan ve belirli şekiller ve sanatlar çerçevesinde yazılmış eserleri kapsar. Divan Edebiyatı’nın en önemli temsilcileri arasında Yunus Emre, Fuzuli, Baki ve Nef’i yer alır.

Nazım:

Divan Edebiyatı’nda gazel, kaside, mesnevi, tuyuğ, kıt’a, nazire gibi nazım şekilleri kullanılır. Her nazım şeklinin kendine özgü özellikleri ve kuralları vardır.

Nesir:

Divan Edebiyatı’nda tarih, hikaye, tefsir, biyografi gibi nesir türleri de yer alır. Divan Edebiyatı nesrinde sade bir dil kullanılmış ve Arapça ve Farsçadan kelimeler ödünç alınmıştır.

Halk Edebiyatı:

Halk Edebiyatı, halk tarafından anonim olarak yaratılan ve sözlü gelenekle aktarılan eserleri kapsar. Halk Edebiyatı’nda nazım ve nesir türleri yer alır.

Nazım:

Halk Edebiyatı’nda koşma, türkü, mani, atasözü, deyim gibi nazım şekilleri kullanılır. Her nazım şeklinin kendine özgü özellikleri ve kuralları vardır.

Nesir:

Halk Edebiyatı’nda masal, fabl, fıkra, destan gibi nesir türleri yer alır. Halk Edebiyatı nesrinde sade bir dil kullanılmış ve ağızdan ağıza aktarılırken bazı değişikliklere uğramıştır.

Aruz Vezni ve Heceler:

Eski Türk Edebiyatı’nda Aruz Vezni kullanılır. Aruz Vezni, belirli kurallara göre hecelerin uzun ve kısa olmasına dayanan bir ölçüdür. Heceler ise kelimelerin sesli ve sessiz harflerden oluşmasıyla meydana gelir.

Yeni Türk Edebiyatı:

Yeni Türk Edebiyatı, 19. yüzyılda başlayan ve günümüze kadar devam eden bir dönemi kapsar. Bu dönemde, Türkçenin yazı dili olarak kabul edilmesi ve batılılaşma hareketlerinin etkisiyle edebiyatta önemli değişiklikler yaşanmıştır. Yeni Türk Edebiyatı’nda Tanzimat Dönemi Edebiyatı, Milli Edebiyat Dönemi Edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı olmak üzere üç alt dönem bulunur.

Tanzimat Dönemi Edebiyatı:

Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda batılılaşma hareketlerinin etkisiyle edebiyatta yenilikler yapılmıştır. Bu dönemde roman, hikaye, tiyatro gibi batılı edebiyat türleri Türkçeye kazandırılmıştır. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın en önemli temsilcileri arasında Namık Kemal, İbrahim Şinasi, Ziya Gökalp ve Tevfik Fikret yer alır.

Milli Edebiyat Dönemi Edebiyatı:

Milli Edebiyat Dönemi Edebiyatı’nda Türkçenin zenginleşmesi ve milli kültürün yüceltilmesi amaçlanmıştır. Bu dönemde halk edebiyatı kaynakları araştırılmış ve eserlere aktarılmıştır. Milli Edebiyat Dönemi Edebiyatı’nın en önemli temsilcileri arasında Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat Nuri Güntekin yer alır.

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı:

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nda edebiyat özgürleşmiş ve farklı akımlar ve tarzlar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde roman, hikaye, şiir, tiyatro gibi edebiyat türlerinde önemli eserler verilmiştir. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın en önemli temsilcileri arasında Orhan Pamuk, Yasar Kemal, Nazım Hikmet, Sait Faik Abasıyanık ve Attila İlhan yer alır.

Edebiyat Türleri:

Nazım:

Nazım, sözlerin belirli bir ölçü ve kafiye düzeniyle sıralanmasıyla oluşan edebiyat türüdür. Nazım türleri arasında lirik şiir, destan, tiyatro, hikaye ve roman yer alır.

Lirik Şiir:

Lirik şiir, şairin duygu ve düşüncelerini dile getirdiği bir nazım türüdür. Lirik şiirde genellikle ölçü ve kafiye kullanılır.

Destan:

Destan, kahramanlık ve önemli olayları anlatan uzun bir nazım türüdür. Destanlarda genellikle halk ağzı kullanılır.

Tiyatro:

Tiyatro, sahnede canlandırılarak seyirciye sunulan bir nazım türüdür. Tiyatroda diyaloglar, monologlar, sahne tasvirleri ve reji önemli rol oynar.

Hikaye:

Hikaye, belirli bir olay örgüsü ve karakterler üzerinden bir anlatı sunan bir nazım türüdür. Hikayede genellikle öyküleyici bir dil kullanılır.

Roman:

Roman, uzun bir anlatıya sahip ve birbirleriyle bağlantılı karakterler ve olaylar üzerinden bir dünya kuran bir nazım türüdür. Romanda genellikle betimleyici ve tahlilci bir dil kullanılır.

AYT Edebiyat Konuları: Kapsamlı ve Özgün Bir Rehber (Devam)

Nesir:

Nesir, sözlerin belirli bir ölçü ve kafiye düzeni olmadan sıralanmasıyla oluşan edebiyat türüdür. Nesir türleri arasında hikaye, roman, makale, biyografi ve otobiyografi yer alır.

Hikaye:

Hikaye, belirli bir olay örgüsü ve karakterler üzerinden bir anlatı sunan bir nesir türüdür. Hikayede genellikle öyküleyici bir dil kullanılır.

Roman:

Roman, uzun bir anlatıya sahip ve birbirleriyle bağlantılı karakterler ve olaylar üzerinden bir dünya kuran bir nesir türüdür. Romanda genellikle betimleyici ve tahlilci bir dil kullanılır.

Makale:

Makale, belirli bir konu hakkında bilgi veren ve yazarın düşüncelerini sunan bir nesir türüdür. Makalede genellikle açıklayıcı ve ikna edici bir dil kullanılır.

Biyografi:

Biyografi, bir kişinin hayatını anlatan bir nesir türüdür. Biyografide genellikle kronolojik bir sıra izlenir.

Otobiyografi:

Otobiyografi, bir kişinin kendi hayatını anlatan bir nesir türüdür. Otobiyografide genellikle yazarın bakış açısı ön plandadır.

Dil Bilgisi ve Edebiyat Sanatları:

Dil Bilgisi:

Dil bilgisi, kelimelerin ve cümlelerin yapısal özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Dil bilgisi, AYT Edebiyat sınavında da önemli bir yer tutmaktadır.

Kelime ve Kelime Grupları:

Kelimeler, anlamlı ses birimleridir. Kelime grupları ise birden fazla kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Kelime ve kelime gruplarının türleri, işlevleri ve özellikleri dil bilgisi kurallarına göre belirlenir.

Cümle Yapısı:

Cümle, anlamlı bir fikir ifade eden kelimelere bir araya gelmesidir. Cümlelerin türleri, yapıları ve ögeleri dil bilgisi kurallarına göre belirlenir.

Anlam Bilgisi:

Anlam bilgisi, kelimelerin ve cümlelerin anlamlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Anlam bilgisi, AYT Edebiyat sınavında da önemli bir yer tutmaktadır.

Yazım Kuralları:

Yazım kuralları, kelimelerin ve cümlelerin doğru şekilde yazılmasını sağlayan kurallardır. Yazım kuralları, AYT Edebiyat sınavında da önemli bir yer tutmaktadır.

Edebiyat Sanatları:

Edebiyat sanatları, yazarların dil becerilerini kullanarak metinlerine güzellik ve anlam katmalarına yardımcı olan araçlardır. Edebiyat sanatları ses sanatları, anlam sanatları, söyleyiş sanatları ve anlatım sanatları olmak üzere dört ana gruba ayrılır.

Ses Sanatları:

Ses sanatları, kelimelerin sesleriyle oynayarak metinlere ahenk ve güzellik katmayı amaçlar. Ses sanatları arasında aliterasyon, asonans, uyak, redif, seci ve seda yer alır.

Anlam Sanatları:

Anlam sanatları, kelimelerin anlamlarıyla oynayarak metinlere derinlik ve anlam katmayı amaçlar. Anlam sanatları arasında mecaz, teşbih, istiare, kinaye, tezat, mübalağa ve ironi yer alır.

Söyleyiş Sanatları:

Söyleyiş sanatları, cümlelerin yapılarıyla oynayarak metinlere akıcılık ve vuruculuk kazandırmayı amaçlar. Söyleyiş sanatları arasında paralellik, soru-cevap, hitap, ünlem, inkar ve tekrara yer alır.

Anlatım Sanatları:

Anlatım sanatları, yazarların anlatım tarzlarını kullanarak metinlere farklı etkiler kazandırmayı amaçlar. Anlatım sanatları arasında betimleme, öyküleme, diyalog, monolog ve iç monolog yer alır.

Hazırlık Önerileri:

Etkili Çalışma Teknikleri:

 • Planlı ve Programlı Çalışma:

AYT Edebiyat sınavına hazırlanmak için planlı ve programlı bir şekilde çalışmak önemlidir. Bir çalışma programı hazırlayarak her gün hangi konuları çalışacağınızı belirleyebilirsiniz.

Etkili Çalışma Teknikleri (Devam):

 • Kaynak Seçimi ve Kullanımı:

AYT Edebiyat sınavına hazırlanırken güncel ve kaliteli kaynaklar kullanmanız önemlidir. MEB müfredatına uygun ve sınav formatına yakın kaynaklar tercih etmelisiniz.

 • Etkili Not Alma:

Çalışırken aldığınız notlar, sınavda tekrar yaparken size yardımcı olacaktır. Anlamlı ve özet bilgiler içeren notlar almanız önemlidir.

 • Tekrar ve Özetleme:

Çalıştığınız konuları düzenli olarak tekrar etmeniz ve özetleme yapmanız bilginin kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır.

 • Deneme Çözme:

Deneme çözmek, sınav formatına alışmanızı, zaman yönetiminizi geliştirmenizi ve eksiklerinizi belirlemenizi sağlar.

Sınav Stratejileri:

 • Zaman Yönetimi:

AYT Edebiyat sınavında zaman yönetimi çok önemlidir. Her soruya ne kadar zaman ayıracağınızı önceden belirlemeniz ve bu süreyi aşmamaya çalışmanız önemlidir.

 • Sınav Stresi ile Başa Çıkma:

Sınav stresi, performansınızı olumsuz etkileyebilir. Sınav öncesi ve sınav sırasında sakin kalmaya ve kendinize güvenmeye çalışmanız önemlidir.

 • Doğru Cevabı Bulma Teknikleri:

Doğru cevabı bulmak için soruyu dikkatlice okumanız ve her seçeneği ayrı ayrı değerlendirmeniz önemlidir. Yanlış cevapları eleyerek doğru cevaba ulaşabilirsiniz.

 • Puan Maksimizasyonu:

Her soruyu çözmeye çalışmak yerine, yapabileceğiniz soruları doğru çözmeye odaklanmanız önemlidir. Kolay ve orta zorluktaki soruları doğru çözerek puan maksimize edebilirsiniz.

Sonuç: Başarıya Giden Yol

AYT Edebiyat sınavında başarıya ulaşmak için düzenli ve planlı bir şekilde çalışmanız, kaliteli kaynaklar kullanmanız ve sınav stratejileri geliştirmeniz önemlidir. Bu rehberde yer alan bilgiler ışığında çalışarak ve kendinize güvenerek sınavda başarılı olabilirsiniz.

Unutmayın: Başarı, emeğin ve azmin meyvesidir.

Not: Bu rehberde yer alan bilgiler genel bir çerçeve sunmaktadır. AYT Edebiyat sınavına hazırlanırken MEB müfredatını ve sınav formatını takip etmeniz ve güncel kaynaklardan yararlanmanız önemlidir.

admin avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.